Producten
Nieuwsbrief
Aanmelden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop via www.j-a-m.be wordt u aangeboden door het J-A-M Team, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de online webwinkel.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de online webwinkel
www.j-a-m.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop in de webwinkel van verkoper.

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in België & Nederland. Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
 

2. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.
In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.
 

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, inclusief BTW, exclusief de deelname in de verzendingskosten. Verzendingskosten Nationaal € 5 Internationaal € 8.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 

4. Betaling

4.1 Voor de bestelling van producten via de online webwinkel zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
* Bankoverschrijving met IBAN: BE40731032164363 BIC KREDBEBB

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online webwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
 

5. Levering

5.1 De producten worden opgestuurd naar het leveringsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de online webwinkel aangegeven levertijden zijn slechts indicatief, aangezien er ook met buitenlandse leveranciers wordt gewerkt.

6. Ruilen/schade

6.1 Goederen worden onder geen enkele omstandigheid geruild.

6.2 De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens de verzending of nadat de klant het goed ontvangen heeft.
 

7. Privacy

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.

7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
 

8. Toepasselijk recht

8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

8.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.